THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO CẢI LƯƠNG NGẮN HẠN 2023: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang chiêu sinh Khóa đào tạo Cải lương ngắn hạn Lớp vỡ lòng và nâng cao cho đối tượng là những người yêu thích nghệ thuật Cải lương, dự kiến Khai giảng 15/3/2023, chi tiết và đăng ký học liên hệ Đạo diễn Quỳnh Khôi – Phòng Nghệ thuật Biểu diễn 0904812612.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO CẢI LƯƠNG NGẮN HẠN 2023: Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang chiêu sinh Khóa đào tạo Cải lương ngắn hạn Lớp vỡ lòng và nâng cao cho đối tượng là những người yêu thích nghệ thuật Cải lương, dự kiến Khai giảng 15/3/2023, chi tiết và đăng ký học liên hệ Đạo diễn Quỳnh Khôi – Phòng Nghệ thuật Biểu diễn 0904812612.

Leave a Reply

Your email address will not be published.