Soạn giả Hoàng Song Việt

Họ và tên: Võ Văn Xong
Nghệ danh: Hoàng Song Việt
Chức vụ: Cố vấn chuyên môn nghệ thuật
Thuộc Phòng Ban: Phòng Nghệ thuật – Biểu diễn

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.