Kỹ thuật Ánh sáng NSƯT Thiện Mỹ

Họ và tên: Nguyễn Văn Thiệu

Nghệ danh: NSƯT Thiện Mỹ
Chức vụ: Phó Rạp

Chuyên môn Kỹ thuật Ánh sáng

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.